Regulamin sklepu

REGULAMIN

ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE FUNDACJI HORYZONT

Stacjonarny Sklep prowadzony jest przez  HORYZONT Fundację działającą na rzecz osób z problemami wzroku z siedzibą w Szczecinie przy M. J. Piłsudskiego 37/U2 wpisaną do rejestru nr prowadzonego przez Sąd

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów konsumentom w rozumieniu przepisu art. 221 przez Sklep Fundacji Horyzont działającej na rzecz osób z problemami wzroku.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż:
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00
 • Poprzez sklep internetowy

 

2. Oferta Sklepu

 1. Ekspozycja Sklepu stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży bezpośredniej są produkty wystawione na aktualnej ekspozycji Sklepu ora z na stronie internetowej
 3. Każdy oferowany towar w Sklepie jest fabrycznie nowy.
 4. Ceny artykułów przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie zawierają podatek Vat i podawane są w złotych polskich .
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na metce znajdującej się na produkcie w chwili jego zakupu.
 6. Sklep nie uwzględnia zwrotów zakupionego towaru.
 7. Kupując w naszym sklepie, klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

 

3. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Każda rzecz zakupiona w Sklepie może być przedmiotem reklamacji na zasadachi w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia jest uzależnione od wykazania przez wnoszącego reklamację zakupu towaru – w szczególności poprzez posiadanie paragonu lub faktury Vat.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych .
 5. Klient zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji według wyboru klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w Sklepie.

 

4. Wymiana

 1. Klient może w ciągu 14 dni od daty zakupu wymienić towar pełnowartościowy na towar o takiej samej cenie. Możliwa  jest wymiana na towar o wyższej cenie widniejącej na paragonie fiskalnym lub fakturze Vat z jednoczesną dopłatą różnicy przez klienta.
 2. Klient może dokonać wymiany towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
 • Towar został zakupiony w naszym Sklepie
 • Klient posiada dowód zakupu (paragon fiskalny, Faktura Vat)
 • Towar jest w oryginalnym , niezniszczonym opakowaniu fabrycznym
 • Towar jest w komplecie (także z dodatkowym wyposażeniem)
 • Towar nie nosi śladów użytkowania
 • Karta gwarancyjna nie jest podstemplowana

 

5. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Fundacji Horyzont są używane w celach identyfikacyjnych.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle umowy sprzedaży jest Sąd Powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji HORYZONT nr  32 w dniu 14.09.2016.